Det börjar hända saker i bygden!

Idag har Eltel börjat förlägga tomrören mellan Alberta och ner till Alberta Mosse.

Vidare ser man markeringar i gräskanter och på och omkring vägar på flera ställen runt Lunnarpsvägen kring Alberta Mosse.

Iponly/ Eltel har lovat att senast onsdag nästa vecka vara färdiggrävd mellan noden i Alberta och kopplingen i Bonderup. Av vad man kan se idag så finns där en rimlig sanning i detta påstående.

Ovan foto är tagit på Albertavägen. Man skymtar mossen och Lunnarpsvägen.

Ovan foto visar svängen i Alberta.

En uppdatering

För er som anmält er till IPonlys nyhetsbrev så ha vi så sent som igår fått ett nytt mail.

Gemensamt för de två senaste mejlen de skickat ut har varit att det nu är på gång med fiber till oss i och omkring Esarp. Nu senast garanterar man att man ska driftsätta noden i Alberta i denna månad.

I delvis kontrast till detta ställs dels deras projektledares uttalande samt verkligheten. Löften med tidsramar m.m. har regelbundet brutits och ändrats, från sommars första löfte om byggstart den 6 aug till löftet om att vara färdiggrävd mellan Alberta o Lunnarp, som  skulle vara färdigt igår.

Verkligheten just nu är den att IPonlys grabbar spenderade knappt två veckor med att drar fram stamledning och tomrör till de drygt 6-7 hushåll som finns längs S.Valbyvägen, samt att man oxå tryckborrat sig under Lunnarpsvägen. Så sträckan från Bonderup ner till S. Valbyvägen är helt klar av vad vi kan förstå (med tomrör alltså).

Man vill helt enkelt gräva färdigt helt och hållet i det område man är i innan man flyttar grävmaskiner etc. till nästa område.

Senaste beskedet är att man nu fått några nya  tillstånd uppe vid Bonderup av TRV som gör att man väljer att gräva där innan man fortsätter mot noden i Alberta. De har drygt 2 km kvar att gräva innan de når Alberta, vilket de lovar ska vara klart i oktober.

Etapp 2 – dvs sträckan från Alberta och vidare via Mossen till Esarp -påbörjas w.46.

Det går trots allt på rätt håll, men det går trögt. IP onlys försöker få underleverantören att sätta till mer resurser, men den påstår att de inte har mer resurser att sätta in…

 

Komma till skott?

I vårt senaste infobrev från den 1 sep kunde vi berätta att Iponlys underleverantör Eltel lovat att gräva färdigt sträckan mellan Bonderup och den blivande centralen/noden i Alberta senast 14sep.

Dessutom skickade Iponly ut ett eget infomail där man förklarade att vi i vårt område skulle få fiber i sep/ okt.

Så här 4 veckor senare har ingenting hänt, man har inte ens grävt 2 mm nånstans.

Varför – kan man ju undra – har inget skett?

Denna gången skyller Eltel på att Skånska Energi inte har satt ut var de har sina ledningar i tid. Eltel vägrar starta nån grävning innan alla el och teleledningar är utmarkerade av ansvariga bolag, vilket i och för sig är korrekt.

Så här står vi nu, fortfarande helt stilla en bra bit in på hösten.

Senaste löftet från Iponly/ Eltel idag gör gällande att utmarkeringen har påbörjats och ska vara klar i denna vecka, OCH att Eltel ska börja gräva på tisdag.

Med detta kan vi slå fast att nått fiber kommer ingen få i september.

Varför allt hela tiden hakar upp sig och fördröjs är något som vi i Esarps fibers styrelse börjar bli frustrerade över, detta är inte okej, nu får det börja hända något omgående!

Edit 28/9: Där är nu utsatt markeringspinnar längs Lunnarpsvägen vid Alberta Mosse, och Ättarpsvägen.

Kallelse till extra årsstämma.

Varmt välkomna till Lisa Palm o Bengt Jartsjös gård i Alberta för extra årsstämma Tisdagen den 9 oktober 18.30.

Agenda:

Godkännande för avvecklingen av Esarps fiberförening.

Eftersom mötet endast har en punkt som ska avhandlas lär det gå snabbt. Likväl är det bra med uppslutning av många skäl, tex att Bolagsverket kräver att ett minimum av 5 medlemmar att närvara på denna stämma, annars godkänner de inte avvecklingen.

Så varmt välkomna.

Infobrev sep 2018.

I senaste nyhetsbrevet från  den 7 juli gav Iponly besked om grävstart 6 aug.

Så har inte skett.

Underleverantören Eltel har valt att färdigställa en enligt dem kritisk sträcka i S.Sandby istället.

I denna veckan har Eltel  äntligen börjat markera ut med pinnar den schaktsträcka man ska färdigställa mellan Lunnarp o Alberta.

Denna schaktning ska vara klart senast den 15 sep.

Det som också ska vara klart den 15 sep är en fullständig tidsplan på när samtliga ca 900 fastigheter i vårt område ska vara inkopplade.

Hela området ska vara klart i mars nästa år.

Vi i och omkring Esarp får inkopplat september/oktober.

 

Vi i arbetsgrupp och styrelse har lagt och lägger fortfarande mycket tid på att hjälpa Iponly framåt med projektet men framförallt försöker vi hålla er alla uppdaterade så mycket som möjligt.

Därför är det lite tråkigt att andra forum i bygden numera också ringer Iponly och sprider ut information.

Vi har visserligen tagit beslut om att avveckla föreningen, men vi är fortfarande igång och gör vårt bästa.

Förhoppningsvis har vi en klarare bild av läget efter den 15 september och återkommer då i samband med kallelse till den extra årsstämma som kommer hållas tisdagen den 9 oktober.

Äntligen!

Efter månaders väntan på tillstånd av markägare och Trafikverket är vi nu en bra bit på väg mot fiber för alla i och kring Esarp!

Måndagen den 6 augusti påbörjar Iponly grävningarbetet i vårt område igen.

Först och främst gräver man färdigt mellan Lunnarp och Alberta. På så sätt kan de få fram fiberkabeln till huvudnoden i Alberta.

Sen fortsätter de omgående ner till Esarps by via Lunnarpsvägen.

Med de tillstånd man har i dagsläget kan man alltså börja ”tända upp” (leverera internet) hushåll i både Alberta och Esarp i början av september!

När det gäller resten av vårt område så var där sist vi hörde efter -för några veckor sen – endast ett enda markavtal kvar att få igenom. Nya tillstånd från Trafikverket kommer in löpande.

Esarps fiberförening går i graven.

På föreningens stämma i tisdags togs det enhälliga beslutet att ta första steget mot att avveckla Esarps fiberförening.

Anledningen till varför styrelsen la fram detta förslag nu är i huvudsak två, dels har föreningen tjänat ut sitt syfte sen länge, och dels har vi enligt stadgarna bara möjlighet att påbörja avvecklingen på ett ordinarie årsmöte. D.v.s. antingen nu eller maj 2019.

Vad händer nu?

 • En extrastämma kommer hållas sep/oktober. Om stämman även där bifaller styrelsen avvecklingsplan tar en likvidator över kontrollen av föreningen.
 • Likvidatorn sänder in olika blanketter till skatteverk och andra myndigheter.
 • Sex månader måste sen enligt lag passera för ansökan om “Kallelse på okända borgenärer”.
 • Ny extrastämma där beslut om likvidation fastställs.

Kallelse till Föreningsstämma 22 maj.

Kallelse till årsmöte i Esarps Fiber ekonomisk förening.


Tid: Tisdagen 22 maj 2018 kl 19.00    Plats: Hemma hos Lisa Palm Albertavägen 77

Det är dags för årsmöte i Esarps Fiber för alla medlemmar i föreningen. Varmt välkomna!

Styrelsen i Esarps Fiber.

Dagordning årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och protokollförare.
 3. Godkännande av röstlängd.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte stämmoordförande justera protokollet.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fastställande av medlemsavgift.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.
 11. Frågan om arvoden för styrelse och revisorer.
 12. Föreningens avveckling.
 13. Val av Ordförande.
 14. Val av styrelseledamöter och ev styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och ev revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en är sammankallande.
 17. Övriga ärenden
 18. Mötet avslutas

 

 

 

Kallelse årsmöte 2018.docx

Information om kommande stämma.

Våren och värmen är äntligen här!

Ip-onlys arbete med att ge oss fiber går framåt, om än inte i den takt vi alla önskar, men nu när marken börjar bli torr kan de starta med grävningsarbetet igen.

Men att vi kommer få fiber under hösten står nu tämligen klart, inte minst sedan vi alla tagit del av IP-Onlys senaste nyhetsbrev där de bl.a. berättar att mer än 80% av alla markavtal är påskrivna!

Styrelsen har haft möte och diskuterat föreningens framtid och kommit fram till att vi vill påbörja Esarps fiberförenings avveckling på kommande årsstämma i maj.

Vi kan inte se någon mening med att fortsätta med föreningens arbete då den tjänat ut sitt syfte.

Idag är vår enda funktion att ta in information och sprida den, men det kan vi göra även utan en förening den lilla tid som finns kvar innan vi alla blivit inkopplade av IP-Only.

Vi är fullt medvetna om att vi tog beslut på förra stämma om att vänta med avveckling tills minst 50 % fått fiber inkopplat, men vi anser likväl att vi vill påbörja avvecklingen tidigare.

Vi har alla skrivit på ett avtal om fiberanslutning med IP-Only och även om det – mot förmodan – skulle fallera, så kommer förmodligen ingen i vår förening orka plocka upp arbetet och fortsätta bygga ett fibernät i egen regi, i alla fall ingen av oss i dagens styrelse.

Styrelsen vill nu informera att vi kommer lägga fram ett förslag om avveckling till omröstning på kommande stämma 22 maj 2018.

Det är därför viktigt att du som medlem kommer på den ordinarie årsstämman.

Kallelse kommer att skickas ut via mail. Har du några frågor går det bra att  skriva till fiber@esarpsfiber.se

 

Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Richard Strand, Lisa Palm, Björn Larsson, Björn Ljungström och Bengt Jönsson